Spreekuur funderingsonderzoek op zaterdag 10 december

In het Lusthofkwartier staan veel woningen op houten paalfunderingen. Deze kunnen in de loop van de tijd zijn aangetast, met alle gevolgen van dien. Gericht onderzoek kan verrassingen voorkomen. In opdracht van en in samenwerking met de gemeente Rotterdam en Woonstad Rotterdam is daarom een project gestart dat gericht is op wijkgericht funderingsonderzoek. Daarvoor is subsidie beschikbaar van de gemeente. Op zaterdagochtend 10 december kunnen eigenaren langskomen op Lusthofstraat 59 voor informatie van het team van Fundering010.

Tijdens een serie informatiebijeenkomsten dit najaar is uitgebreid stil gestaan bij de funderingsproblematiek in het Lusthofkwartier. Zo’n vierhonderd woningeigenaren hadden hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Deze informatieavonden trokken veel belangstelling. Woningcorporatie Woonstad Rotterdam – eigenaar van veel woningen in het gebied – presenteerde onder meer resultaten van recent onderzoek naar de staat van funderingen van panden die in haar bezit zijn. In een aantal gevallen is herstel op korte termijn noodzakelijk.

Gezamenlijk onderzoek
‘Voor woningeigenaren kunnen de resultaten van Woonstad in ons gebied leiden tot vragen. Hoe is de staat van de funderingen van het eigen bezit? Is herstel noodzakelijk, en zo ja: op wat voor termijn?’ Aan het woord is Maaike Slingerland, projectleider namens Fundering010. Ze vervolgt: ‘Particuliere woningeigenaren kunnen hierover uitsluitsel krijgen door zélf ook onderzoek te laten uitvoeren. Alleen zo ontstaat een nauwkeurig beeld van de staat van hun fundering. De financiële drempel daarvoor hoeft niet al te hoog te zijn. De Gemeente Rotterdam vergoedt namelijk tot 75% van de onderzoekskosten indien dit samen wordt uitgevoerd met buren, tot een maximum van 1500 euro per eigenaar.’

“Alleen door onderzoek ontstaat een nauwkeurig beeld van de staat van de fundering.”

Onder de vlag van Fundering010 startte dit najaar een voorlichtingscampagne onder woningeigenaren. Het belang van gezamenlijk funderingsonderzoek staat hierin centraal. ‘Funderingen deel je immers vaak met je buren. Panden in het gebied zijn om die reden ingedeeld in nader te onderzoeken ‘blokken’ bestaande uit meerdere, aangrenzende woningen. De exacte indeling van deze onderzoeksblokken staat op de website www.fundering010.nl. Ons doel is om per onderzoeksblok te beschikken over één contactpersoon die een groepje buren vertegenwoordigt.’

Naast de gemeentelijke subsidie kan zo’n groepje woningeigenaren rekenen op persoonlijke begeleiding bij het starten van het onderzoekstraject. Maaike: ‘Ons projectteam assisteert bijvoorbeeld bij het leggen van contacten tussen wijkbewoners en eigenaren van naburige beleggingspanden die elders wonen. Ook helpen wij bij het vinden van gekwalificeerde onderzoeksbureaus.’

Projectteam Fundering010Versterking van het team
Met liefst 60 onderzoeksblokken in het Lusthofgebied vraagt dat een stevige inspanning. ‘Een aantal onderzoeksblokken heeft intussen al actie ondernomen naar aanleiding van de informatieavonden. Maar een grote groep eigenaren is geholpen bij aanvullende informatie en intensievere begeleiding.’ Ze is daarom blij met de uitbreiding van het projectteam met Donny Semeleer. ‘Uiteindelijk moeten eigenaren zelf het initiatief nemen tot het laten uitvoeren van onderzoek. Voor velen is het echter nieuwe materie, die bovendien complex is. De inzet van Donny maakt individuele begeleiding mogelijk en dat heeft een soepeler traject als gevolg. Door zijn eigen ervaring met funderingsonderzoek is Donny hiervoor bovendien zeer geschikt.’

De inzet van Donny maakt individuele begeleiding mogelijk in complexe trajecten.

Donny vult aan: ‘Ik heb dit proces inderdaad een keer meegemaakt vanuit het perspectief van woningeigenaar. Zelf woon ik in de bloemenbuurt van het Kleiwegkwartier in Hillegersberg-Zuid. Tien jaar geleden kocht ik een mooie woning in deze leuke volksbuurt, waar ik ook ben opgegroeid. In april 2014 moesten de bewoners van de nabijgelegen Margrietstraat stante pede hun huis uit. De woningen bleken acuut op instorten te staan vanwege een rotte fundering. Wat volgde in de maanden na de ontruiming van de Margrietstraat was een grootschalig project in onze wijk met als doel het in kaart brengen van de staat van de funderingen.’

Voor Donny, die zelf optrad als contactpersoon voor het blok waar hij woont, was de uitkomst niet rooskleurig. ‘Mijn directe buren en ik hebben een termijn gekregen van vijf jaar waarbinnen we de fundering moeten gaan herstellen. We dachten dat we wel goed zaten. Aan de buitenkant was niets te zien en de kruipruimtes leken er ook goed uit te zien. Het pakte helaas anders uit.’ Hij is sterk gemotiveerd om zijn ervaring in te zetten voor het Lusthofkwartier. Donny: ‘Uiteindelijk doel is om een accuraat beeld te krijgen van de staat van de funderingen in dit mooie deel van de stad, en ik help graag mee om de woningeigenaren daarbij te assisteren.’

Meer informatie en spreekuur
De presentatie van de informatiebijeenkomsten staat intussen online op www.fundering010.nl. Deze website bevat ook een handig stappenplan, waarmee woningeigenaren direct aan de slag kunnen.


Op zaterdag 10 december is er een open spreekuur. Woningeigenaren kunnen van 10.00 tot 12.00 uur zonder afspraak langskomen in de pop-up huiskamer van de Bewonersvereniging Lusthofkwartier, adres Lusthofstraat 59, en informatie inwinnen bij Maaike en Donny.